Model contestatie pt recuperare permis conducere

 

 
Instanța……………..(menționati instanța competentă in locul punctelor) 
DOMNULE PREȘEDINTE,
  
Subsemnatul(a), …………………………………., cu domiciliul în ………………………………………………………………………………………………., formulez prezenta:
 
CONTESTATIE
împotriva procesului-verbal seria ….. nr. …………….., emis de ……………….., prin care vă solicit să dispuneți admiterea acțiunii, anularea procesului-verbal de contravenție şi exonerarea de la plata amenzii (în situaţia în care nu aţi plătit amenda) sau restituirea sumei plătită cu titlu de amendă (în situaţia în care aţi achitat amenda) pentru următoarele:
 
MOTIVE
  
În fapt,……………………………………………(urmând să menționați toată situația de fapt care a dus la întocmirea ilegală a procesului verbal de contravenție. Va trebui să menționați toate aspectele legate de încălcărea normele legale la momentul întocmirii sau arătarea oricărui motiv pentru care procesul verbal este nul. Prin motivele indicate urmăriți admiterea acțiunii dvs. ca urmare a încălcării actelor normative pe care le menționați în raport cu situația de fapt).
Vă rugăm, de asemenea, să aveți în vedere și Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv cauza Arghel contra României, în care se critică sistemul sancționator al Ordonanței 2/2001, sistem care este lipsit de prezumția de nevinovăție prevăzută de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, aceasta normă este încălcată dacă agentul constatator nu va dovada faptelor reţinute în sarcina mea. În baza prezumţiei legale de nevinovăţie, sarcina probei îi incumbă celui ce invocă contrariul, în speţă agentului constatator.
În cazul în care sancţiunea este aplicată ca urmare a detectării vitezei de deplasare cu aparatul radar nu uitaţi să solicitaţi şi dovada calităţii de utilizator a agentului constatator, dovada că aparatul radar avea verificările metrologice la zi şi fotografiile realizate de aparatul radar.   
           Probe: înscrisuri, martori  (sau orice altă probă necesară cauzei dvs. și raportată la obiectul acesteia)            În drept, Ordonanța 2/2001 (și orice alt act normativ încălcat de organul constatator)

 și semnătura dvs.)

                                                                                                                     _____________________
    Data                                                                                                      (Numele

 

DOMNULUI PRESEDINTE AL …………………..(instanța la care vă judecați)